مجله مخاطرات محیطی

Click here to edit subtitle


فرمت ارسال مقالات


مقالاتی که با فرمت مجله تهیه شوند و در موضوعات مرتبط با مخاطرات محیطی باشند قابل بررسی خواهند بود.


 ایمیل ارسال مقالات


Ehazards@Usb.ac.ir

Ehazards@hotmail.com