مجله مخاطرات محیطی

Click here to edit subtitle

Home

1391فهرست مقالات شماره 1،پاییز 

 مدل سازی آسیب پذیری ساختمانی شهرها در برابر زلزله

         سیّد علی المدرسی، محمّدرضا جواهری ، محمّدعلی فتّاحی

بررسی همديد کنشهای چرخندی در طي 1382-1340 خورشيدی

          سيد ابوالفضل مسعوديان

 ارزيابي ريسک هاي بالقوه ناشي از زلزله در بافت هاي فرسوده

          حسین نگارش ، رباب نوروزی، وحید فیضی ، منصوره شاه حسینی

بررسی پراکنش فضايي تصادفات درون شهري و برون شهري کشور

          علي گلي

 تحلیلی آماری بر یخبندان های ایران زمین

        حسین عساکره، سهیلا رحیمی، فاطمه ترکارانی

 پهنه بندي خطر زمين لرزه شهرنيشابور به روش قطعي

          هادي علي نيا، علي اصغر مريدي فريماني، نصير نادري ميقان

 ارزيابي مدل ابر زلزله با برآورد نرخ همبستگي ميان رويدادهاي زلزله و پيش بيني آنها

محمدرضا منصوري دانشور، علی اصغر برهمند ، پرويز منصوری دانشور